Regulamin

REGULAMIN RODZINNEGO PARKU ROZRYWKI ZAUROLANDIA W ROGOWIE

 

 1. Wszystkie Osoby wchodzące na teren Parku mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem przed wejściem i przestrzegać jego postanowień.
 2. Prawo wstępu do Parku mają osoby, które posiadają ważny bilet wstępu, opaskę lub zaproszenia imienne.
 3. Bilety całodzienne (opaski) umożliwiają pobyt na terenie Parku w godzinach otwarcia Parku.
 4. Po zakupieniu biletu i wejściu na teren Parku jego opuszczenie zostaje uznane za koniec korzystania z atrakcji.
 5. Posiadany bilet albo opaska uprawnia do wejścia jednej osoby na teren Parku.
 6. Bilety i opaski można nabyć w kasie lub miejscach specjalnie w tym celu wyznaczonych.
 7. Zakupiony bilet lub opaskę należy zachować i okazać w razie kontroli.
 8. Opaski otrzymane przy zakupie biletów pakietowych muszą być zapięte na ręce w możliwie widocznym miejscu. Opaski są jednorazowe i po rozpięciu nie dają się zapiąć ponownie. Niezałożenie opaski, jej zniszczone lub uszkodzenie może stanowić podstawę do odmowy ich uznania.
 9. Osoby zainteresowane oprowadzeniem po Parku przez przewodnika, powinni zgłosić się do kasy przy wejściu.
 10. Skorzystanie z atrakcji dostępnych na terenie Parku może być uzależnione od wykupienia dodatkowego biletu.
 11. Dostępność atrakcji na terenie Parku jest uzależniona od warunków atmosferycznych. W przypadku złej pogody lub awarii technicznej, Park nie zwraca pieniędzy.
 12. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie Parku odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby, pod których opieką się ono znajduje.
 13. Park należy zwiedzać zgodnie z wyznaczonym kierunkiem po specjalnie przygotowanych trasach. Zabrania się przechodzenia przez ogrodzenia oraz dotykania eksponatów.
 14. Dziecko do 13 roku życia przebywające na terenie Parku powinno znajdować się pod stałą opieką pełnoletniej osoby (np. prawnego opiekuna bądź osoby przez niego upoważnionej, nauczyciela) zobowiązanej do nadzoru nad tym dzieckiem, przy czym osoba ta sprawująca nadzór decyduje czy dziecko korzystać będzie samodzielnie, czy razem z tą osobą z danej atrakcji/urządzenia zgodnie z warunkami korzystania z danej atrakcji/urządzenia.
 15. Zasady korzystania z atrakcji i urządzeń określają regulaminy i informacje umieszczone przy poszczególnych urządzeniach. Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności obsługi urządzenia, z wyłączeniem atrakcji i urządzeń oraz stref bezobsługowych. Obsługa urządzenia ma prawo ze względów bezpieczeństwa i w uzasadnionych przypadkach odmówić danej osobie skorzystania z urządzenia lub atrakcji Parku.
 16. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Klientów, informujemy, iż urządzenia w Parku Rozrywki posiadają odgórnie ustalone parametry dla osób korzystających z nich (m.in. wzrost, wiek, ograniczenia wagowe, etc.). Wobec powyższego zakazane jest korzystanie z urządzeń – które posiadają takie obostrzenia – przez osoby, których warunki fizyczne (m.in. wzrost, waga) uniemożliwiają bezpieczne i zgodne z instrukcją producenta korzystanie z urządzenia.
 17. Zabrania się wprowadzania na teren Parku psów bez smyczy i kagańców. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów na teren placu zabaw. Opiekunowie zwierząt powinni usunąć wszelkie nieczystości po nich pozostawione.
 18. Osoby przebywające w na terenie Parku mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń obsługi Parku.
 19. Na terenie Parku zabrania się:
 • palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przeznaczonych do tego miejsc,
 • wnoszenia lub posiadania – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, tzw. „dopalaczy” oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Parku Rozrywki;
 • wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych zakupionych poza terem Parku Rozrywki;
 • wynoszenia poza teren Parku Rozrywki jakichkolwiek przedmiotów będących własnością Parku Rozrywki;
 • zanieczyszczania lub zaśmiecania Parku;
 • naruszania lub niszczenia przedmiotów należących do Parku albo innych osób;
 • zakaz wchodzenia do pomieszczeń lub części pomieszczeń nie przeznaczonych dla osób nieuprawnionych;
 • sprzedawania, reklamowania, akwizycji lub przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody właściciela Parku Rozrywki;
 • niszczenia zieleni;
 • wchodzenia do stawów, jezior lub basenów.
 1. Do Parku nie zostaną wpuszczone osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadający przedmioty niebezpieczne, oraz osoby wobec, których wcześnie została orzeczona kara zakazu wstępu do Parku Rozrywki jak również osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
 2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub naruszające swoim zachowaniem niniejszy regulamin Parku lub ogólnie przyjęte normy zachowania, będą wypraszane z terenu Parku (dotyczy również parkingu).
 3. Osoba przebywająca w Parku ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jej winy.
 4. Park nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione w Parku jak również w jego otoczeniu, na parkingach w innych miejscach przylegających do terenu Parku.
 5. Rzeczy zgubione lub pozostawione w Parku Rozrywki, w przypadku ich odnalezienia przez pracownika Parku lub oddane przez osobę trzecią do biura można odebrać w budynu kasy przy wejściu.
 6. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter należy zgłosić się do pracownika obsługi Parku.
 7. Osoby wchodzące na teren Parku Rozrywki wyrażają zgodę (a w przypadkach przewidzianych prawem – udziela ją właściwa osoba uprawniona, np. przedstawiciel ustawowy) na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu w Park dla celów marketingowych (art. 81 prawa autorskiego). Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audio-wizualnych oraz informacji dotyczących wydarzeń i imprez odbywających się na terenie Parku, w tym w sieci Internet i na portalach społecznościowych. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa autorskiego zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak m.in. zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 8. Zdjęcia wykonane na terenie Parku przez odwiedzających mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów osobistych. Bezwzględnie zabrania się ich wykorzystania w celach marketingowych lub publicystycznych bez wcześniejszej, pisemnej zgody zarządcy obiektu.
 9. Park Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Park nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie prądu, gazu, wody lub innych mediów, jak również za wszelkie niedogodności jakie wynikną z tego tytułu.
 11. Park dołoży staranności, aby wszystkie urządzenia/atrakcje były dostępne dla Klientów w danym dniu korzystania z nich. Ewentualne przerwy w działaniu poszczególnych urządzeń spowodowane być mogą koniecznością podjęcia działań w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń/atrakcji w Parku lub czynnikami od Parku niezależnymi (np. warunki atmosferyczne, w których korzystanie z danego rodzaju urządzenia/atrakcji może być niebezpieczne dla korzystających).
 12. Park zastrzega sobie do prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi Klientów.

Zaurolandia - Rodzinny Park Rozrywki

ul. Kolejowa 99, 88-420 Rogowo


tel. + 48 52 359 30 80

tel. +48 52 302 45 63

tel. kom. 663 023 881

biuro@zaurolandia.pl   
rezerwacje@zaurolandia.pl

COPYRIGHT © 2018 ZAUROLANDIA.PL

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

 

Medisess Studio

Dofinansowanie PFR